Informacja dla autorówJeśli ktoś z Państwa ma zamiar opublikować tekst naukowy na łamach czasopisma KERYKS, Redakcja prosi o zastosowanie się do poniższych wymagań:

•    KERYKS, jako dwujęzyczne czasopismo pedagogicznoreligijne, podejmuje dyskurs naukowy w ramach artykułów, które mają charakter międzynarodowy i międzykulturowy (w tym międzyreligijny/międzykonfesyjny), jak również interdyscyplinarny.

•    Artykuły mogą być dostarczane w językach: angielskim, niemieckim lub polskim.

•    Przedłożony przez autorów artykuł przekazywany jest w sposób anonimowy uznanym ekspertom do recenzji (peer review), po czym może być on zwrócony bez uzasadnienia, bądź też odesłany autorowi do przeredagowania, bądź też przyjęty bez zastrzeżeń. To samo dotyczy także artykułów zamówionych przez Redakcję.

•    KERYKS publikuje z reguły tylko artykuły oryginalne, które nie zostały opublikowane w innych czasopismach.

•    Aby zachować anonimowość na etapie recenzowania artykułu, Redakcja przekazuje recenzentowi tekst bez danych osobowych. Niemniej jednak na stronie tytułowej autor powinien zamieścić następujące dane: stopień naukowy, imię i nazwisko, adres służbowy i prywatny, numer telefonu i ewentualnie faxu, adres mailowy, a także dla optymalnej łączności z autorem – numer telefonu komórkowego.

•    Niazamówione materiały prosimy przesyłać na adres mailowy Redaktora Naczelnego, ks. prof. dra hab. Cypriana Rogowskiego (cyprianrogowski@wp.pl), artykuły zamówione w ramach określonej problematyki – na adres Redaktora Numeru Specjalnego, jak również Redaktora Naczelnego.

•    Objętość artykułów łącznie z przypisami z reguły nie może przekraczać 10 stron, 1800 znaków na stronie (łącznie ze spacjami); w wyjątkowych przypadkach (po konsultacji) – nie może przekroczyć 15 stron. Ograniczenie to wynika z faktu, iż w czasopiśmie zamieszczane są 2 wersje – w języku polskim i niemieckim. Artykułów prosimy nie formatować.

•    Każdy artykuł w języku niemieckim tłumaczony jest na język polski i każdy polski – na język niemiecki. Artykuły nadesłane w języku angielskim będą opublikowane bez tłumaczenia. Koszt przekładu pokrywa autor – z zastrzeżeniem, iż Redakcja wskazuje doświadczonego tłumacza, współpracującego z czasopismem KERYKS. Koszty tłumaczenia i przygotowania do publikacji obecnie wynoszą 25 Euro za stronę 1800 znaków łącznie ze spacjami). Autor otrzymuje rachunek. W wyjątkowych przypadkach Redakcja może przyjąć również artykuł przetłumaczony we własnym zakresie, jeśli przekład nie będzie budził zastrzeżeń.

•    Każdy artykuł powinien być przez autora uzupełniony streszczeniem (od 5 do 8 wierszy) oraz słowami kluczowymi (od 4 do 8). Autor powinien też dołączyć angielską wersję tytułu, streszczenia oraz słów kluczowych.

•    Do artykułu autor dołącza w formie elektronicznej aktualne, profesjonalne zdjęcie (tzn. jak do dowodu osobistego). W oddzielnym pliku, ze względu na zachowanie anonimowości przy recenzowaniu, powinien nadesłać swoje dane osobowe (stopień naukowy, miejsce pracy wraz z zajmowanym stanowiskiem i najważniejsze obszary badawcze).


Przykłady:

Rogowski, Cyprian
Prof. dr hab., Kierownik Katedry Pedagogiki Religii na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Główne obszary badań: fenomen religii i religijności w perspektywie pedagogicznoreligijnej, porównawcza (interdyscyplinarna) pedagogika religii

Spiegel, Egon
Prof. dr hab., teolog i politolog, referent pastoralny, Kierownik Katedry Teologii Praktycznej: pedagogika religii i teologia pastoralna, Instytut Teologii Katolickiej na Uniwersytecie w Vechcie (Niemcy). Główne obszary badań: socjoteologia, korelacyjna dydaktyka symboliczna, pedagogika pokoju

Stroß, Annette Miriam
Prof. dr hab., M.A., Kierownik Katedry Nauk o Wychowaniu i Pedagogiki Prozdrowotnej w Instytucie Nauki o Kształceniu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Karlsruhe (Niemcy). Główne obszary badań: teorie kształcenia i wychowania, historia nauk o wychowaniu, pedagogika prozdrowotna i nauki zajmujące się problematyką zdrowia, pedagogika wczesnoszkolna

•    Do Działu Recenzji prosimy o przysłanie tekstu wraz z zeskanowaną okładką recenzowanej książki (w formacie TIFF lub JPG).

•    W strukturze artykułu Redakcja prosi o zastosowanie podziału, używając cyfr arabskich, np. 1, 1.1, 1.1.1, itd. Należy zwrócić uwagę, że ostatnia cyfra nie kończy się kropką.

•    Dane bibliograficzne zamieszczane są w przypisach na końcu artykułu. Mogą zawierać krótki komentarz i służą jako dowód cytowanej literatury. W tekście umieszczane są  różnie – w zależności od funkcji, jaką pełnią. Aby uniknąć żmudnej korekty, podajemy dla orientacji następujące przykłady:

•    W pedagogice religii rozróżnia się między lekcją religii i katechezą.1
W tym przypadku przypis dotyczy wyjaśnienia wypowiedzi zawartej w całym zdaniu, względnie danej bibliograficznej odnoszącej się do całej wypowiedzi.

•    W pedagogice religii rozróżnia się między lekcją religii i katechezą1.
W tym przypadku przypis dotyczy wyjaśnienia samego pojęcia „katecheza”, względnie danej bibliograficznej odnoszącej się do tego pojęcia.

•    „W pedagogice religii rozróżnia się między lekcją religii i katechezą.”1
W tym przypadku przypis uwzględnia literaturę, z której całe zdanie zostało zaczerpnięte.

•    Odnosząc się do poglądu, że pedagogika religii jest niczym innym jak katechetyka, Hans Meyer twierdzi, że „dla pedagogiki religii istotna jest różnica zachodząca między lekcją religii i katechezą”1.
W tym przypadku na końcu zdania cudzysłów jest przed kropką, co wskazuje na przypis, w którym chodzi o dokładne przywołanie wypowiedzi, przy czym nie dotyczy on pierwszej części zdania (czyli przypis dotyczy tylko cytowanego tekstu)

•    Odnosząc się do poglądu, że pedagogika religii jest niczym innym jak katechetyka1, należy zauważyć, że już od dziesiątków lat w pedagogice religii rozróżnia się między lekcją religii i katechezą, względnie katechetyką, jako dwoma odrębnymi obszarami.
W tym przypadku wyjaśnienie, względnie dane bibliograficzne, zawarte w przypisie, po którym jest przecinek, odnosi się tylko do pierwszej części zdania.

•    W przypisach, cytując po raz pierwszy określone źródło bibliograficzne, podajemy pełne dane. Przykład: Rogowski, Cyprian: Pedagogika religii. Podręcznik akademicki, Toruń: Adam Marszałek, 2011, 523, w kolejnych cytowaniach tego samego źródła stosujemy skróconą wersję: Rogowski, Pedagogika religii, 235.

•    Przy podawaniu zakresu stron (przykład 145-152) stosujemy krótką kreskę bez spacji (nie mylić z myślnikiem). To samo tyczy się czasokresu (przykład 1972-1978). W przypadku więcej niż jednego miejsca wydania stosujemy również krótkie kreski, tzw. dywizy (przykład: Freiburg i.Br.-Basel-Wien).

•    Aby ujednolicić dane bibliograficzne w poszczególnych artykułach, podajemy dla orientacji następujące przykłady:


•    Monografie
ROGOWSKI, CYPRIAN: Pedagogika religii. Podręcznik akademicki, Toruń: Adam Marszałek, 2011
STROß, ANNETTE M.: Reflexive Gesundheitspädagogik. Interdisziplinäre Zugänge – erziehungswissenschaftliche Perspektiven, Münster: LIT, 2009
SPIEGEL, EGON: Gewaltverzicht. Grundlagen einer biblischen Friedenstheologie, Kassel: WeZuCo, 2. Aufl. 1987
Tytuł cytowanych źródeł poprzedza nazwisko i pełne imię autora, po którym jest dwukropek (nie ma przecinka). Obok tytułu głównego podajemy również podtytuł. Miejsce wydania kończy się dwukropkiem, po czym następuje nazwa wydawcy. Proszę zauważyć, że po roku wydania nie ma kropki.

•    Prace zbiorowe
ROGOWSKI, CYPRIAN (red.): Leksykon Pedagogiki Religii. Podstawy – Koncepcje – Perspektywy, Warszawa: Verbinum, 2007
STROß, ANNETTE M. / SPIEGEL, EGON (Hrsg.): Qualität in Kindertagesstätten – Professionalisierung von Erziehrinnen. Zwei Regionalstudien, Münster: LIT, 2011
Nazwiska autorów nie są oddzielone przecinkiem lub innym znakiem, lecz ukośnikiem. Przed i po ukośniku jest spacja. Praca w języku niemieckim pod redakcją  oznaczona jest Hrsg, a nie Hg.

•    Czasopisma
ROGOWSKI, CYPRIAN: Model szkolnego nauczania religii a budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w: KERYKS 8 (2009) 253-269
SPIEGEL, EGON: Induktive Gott-Rede. Skizze einer korrelativen Symboldidaktik, in: KERYKS 4 (2005) 165-189
Cyfra 4 oznacza rocznik, w  nawiasie podaje się rok wydania, następnie numery stron (przy zakresie stron nie ma litery „s”. Nie ma również przecinków, ani kropki na końcu.
STROß, ANNETTE M.: Von der Gesundheitserziehung Erster Ordnung zur Gesundheitserziehung Zweiter Ordnung. Plädoyer für einen Perspektivenwechsel, in: Prävention 29 (2/2006) 3-6
Jeśli w danym roku wydawanych jest więcej niż jeden zeszyt i numeracja stron nie jest kontynuowana, lecz każdy zeszyt rozpoczyna się od strony pierwszej, to w nawiasie podaje się numer zeszytu i rok wydania, rozdzielając je ukośnikiem. Tytuł czasopisma podajemy bez podtytułu (w tym konkretnym przypadku dane z podtytułem byłyby następujące: Der pädagogische Blick. Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis in pädagogischen Berufen). W przypadku czasopisma KERYKS nie podajemy podtytułu: Religionspädagogisches Forum international – interkulturell – interdisziplinär.

•    Publikacje pod książkowe pod redakcją kilku autorów
ROGOWSKI CYPRIAN: Wymiar społeczno-eklezjalny edukacji osób z niepełnosprawnością, w: Kosakowski, Czesław / Rogowski, Cyprian (red.): Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością, Olsztyn: UWM, 2005, 15-22
STROß, ANNETTE M.: Der Bildungsbegriff im 21. Jahrhundert. Zwischenbilanz zu einer Denkfi-gur, in: Bernstorff, Florian / Ledl, Andreas / Schlüter, Steffen (Hrsg.): Kontextualisierungen. Festschrift für Alfred Langewand zum 60. Geburtstag, Berlin: LIT, 2010, 243-257
W tym przypadku podajemy nazwiska wszystkich autorów oraz pełne ich imiona, oddzielone ukośnikiem. Przed numerami stron ma stawia się litery „s”.
SPIEGEL, EGON: Religionspädagogischer Brückenschlag zwischen Polen und Deutschland vor dem Hintergrund kirchlicher und staatlicher Versöhnung, in: Boll, Friedhelm / Wysocki, Wies-law / Ziemer, Klaus (Hrsg. unter Mitarbeit von Thomas Roth): Versöhnung und Politik. Polnisch-deutsche Versöhnungsinitiativen der 1960er-Jahre und die Entspannungspolitik, Bonn: Dietz, 2009, 366-376

•    Artykuły w leksykonach
ROGOWSKI, CYPRIAN: Zasada korelacji, w: Rogowski, Cyprian (red.): Leksykon Pedagogiki Religii. Podstawy – Koncepcje – Perspektywy, Warszawa: Verbinum, 2007, 894-895
SPIEGEL, EGON: Beziehung, in: Mette, Norbert / Rickers, Folkert (Hrsg.): Lexikon der Religionspädagogik, Bd. 1, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 2001, 161-165
Po tytule artykułu jest przecinek, a po nim jest litera „w” z dwukropkiem.
STROß, ANNETTE M.: Wissensgesellschaft, in: Horn, Klaus-Peter / Kemnitz, Heidemarie / Ma-rotzki, Winfried / Sandfuchs, Uwe (Hrsg.): Lexikon Erziehungswissenschaft, Bd. 3, Bad Heil-brunn: Klinkhardt, 2012, 429-430
Jeśli leksykon jest pod redakcją wiecej niz jednego autora, to podajemy nazwiska i pełne imiona wszystkich redaktorów.

•    Recenzje
ROGOWSKI, CYPRIAN (Rec): Mariański, Janusz: Emigracja z Kościoła? Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych, Lublin: KUL, 2008, w: KERYKS 8 (2009) 342-344
STROß, ANNETTE M. (Rez.): Imboden, Monika: Die Schule macht gesund. Die Anfänge des schulärztlichen Dienstes der Stadt Zürich und die Macht hygienischer Wissensdispositive in der Volksschule 1860-1900, Zürich: Chronos, 2003, in: Zeitschrift für pädagogische Historiographie 10 (2004) 41-42
STROß, ANNETTE M. (Rez.): Horn, Klaus-Peter: Erziehungswissenschaft im 20. Jahrhundert. Zur Entwicklung der sozialen und fachlichen Struktur der Disziplin von der Erstinstitutionalisierung bis zur Expansion, mit einem Vorwort von H.-E. Tenorth. Bad Heilbrunn/Obb.: Julius Klinkhardt, 2003, in: Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR) 3 (4/2003), in: www.klinkhardt.de
ewr/78151271.htm (Abruf: 05.02.2004)
SPIEGEL, EGON (Rez.): Betting, Stefan: Die Kultur des Friedens im Religionsunterricht mit Schülern im Förderschwerpunkt Lernen, Essen: Die blaue Eule, 2005, in: Religionspädagogische Beiträge 58/2007, 133-134

•    Do artykułu nie dołączamy literatury. Wszystkie źródła bibliograficzne podawane są w ramach przypisów. Przy pierwszym cytowaniu podaje się pełne źródło bibliograficzne, natomiast w kolejnym odniesieniu do tego samego źródła, stosuje się wersję skróconą (patrz wyżej).


•    Nazwiska autorów w przypisach pisze się dużymi literami.