Recenzje:Adamczyk, Grzegorz: Wartości społeczne w świadomości młodzieży niemieckiej i polskiej. Studium socjologiczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2003 (Janusz Mariański) (1/III, 2004, 249-254)

Bagrowicz, Jerzy: Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Żródła i cele; Toruń: Wydawnictwo UMK, 2000 (Cyprian Rogowski) (1/I, 2002, 263-267)

Ball, Matthias / Kaune, Matthias / Koch, Ulrich (Hg.): Praktyka katechezy dorosłich. Spór o profil przepowiadania w katechezie, München: Don Bosco, 1999 (Cyprian Rogowski) (1/I, 2002, 281-283)

Betting, Stefan: Kultura pokoju w ramach lekcji religii dla uczniów szkół specjalnych, Essen: Die blaue Eule, 2005 (Ralph Sauer) (V, 2006, 243-246)

Biehl, Peter / Bizer, Christoph / Degen, Roland / Mette, Norbert / Rickers, Folkert / Schweitzer, Friedrich (Hg.): Kluczowe doświadczenia (Jahrbuch der Religionspädagogik – JRP), Bd. 16 (1999), Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2000 (Cyprian Rogowski) (1/I, 2002, 279-280)

Bitter, Gottfried / Englert, Rudolf / Miller, Gabriele / Nipkow, Karl Ernst (Hrsg.): Nowy podręcznik pojęć pedagogiczno-religijnych, München: Kösel, 2002 (Cyprian Rogowski) (1/IV, 2005, 266-268)

Bizer, Christoph / Degen, Roland / Mette, Norbert / Rickers, Folkert / Schweitzer, Friedrich (Hrsg.): Przemoc i zło, (Jahrbuch der Religionspädagogik – JRP), Bd. 19 (2003), Neukirchen: Neukirchener, 2003 (Cyprian Rogowski) (1/IV, 2005, 259-260)

Bizer, Christoph / Degen, Roland / Englert, Rudolf / Kohler-Spiegel, Helga / Mette, Norbert / Rickers, Folkert / Schweitzer, Friedrich (Hrsg.): Obraz człowieka okresu przełomu – impulsy dydaktyczne (Jahrbuch der Religionspädagogik – JRP), Bd. 20 (2004), Neukirchen: Neukirchener, 2004 (Cyprian Rogowski) (2/IV, 2005, 207-210)

Bizer, Christoph / Degen, Roland / Englert, Rudolf / Kohler-Spiegel, Helga / Mette, Norbert / Rickers, Folkert / Schweitzer, Friedrich (Hrsg.): Fenomen spotkania (Jahrbuch der Religionspädagogik – JRP), Bd. 21 (2004), Neukirchen: Neukirchener, 2004 (Cyprian Rogowski) (VI, 2007, 222-223)

Bizer, Christoph / Degen, Roland / Englert, Rudolf / Kohler-Spiegel, Helga / Mette, Norbert / Rickers, Folkert / Schweitzer, Friedrich (Hrsg.): Co oznacza dobra lekcja religii? (Jahrbuch der Religionspädagogik – JRP), Bd. 22, Neukirchen: Neukirchener, 2006 (Cyprian Rogowski) (XII, 2008, 327-329)

Burrichter, Rita / Gärtner, Claudia: Mit Bildern lernen. Eine Bilddidaktik für den Religionsunterricht, München: Kösel, 2014 (Kurt Zisler) (14-16, 2015-2018, 363-366)

Wielka Biblia Moderny. Jednolity Przekład Pisma świętego, Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 1999 (Dieter Wagner) (1/II, 2003, 238-244)

Deutsches Polen-Institut: Jahrbuch Polen 2009 – Religion, Wiesbaden: Harrassowitz, 2009 (Andreas Prokopf) (9, 2010, 433-439)

Dziekoński, Stanisław: Wychowanie w nauczaniu Kościoła – od XIX wieku do Soboru Watykańskiego II, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2000 (Zbigniew Marek SJ) (1/II, 2003, 222-223)

Eder, Manfred: Kirchengeschichte. 2000 Jahre im Überblick, Düsseldorf: Patmos-Verlag, 2008 (Konstantin Lindner) (10, 2011, 383-387)

Englert, Rudolf: Religionspädagogische Grundfragen. Anstöße zur Urteilsbildung, Stuttgart: Kohlhammer, 2. Aufl. 2009 (Ralph Sauer) (10, 2011, 359-365)

Englert, Rudolf  / Kohler-Spiegel, Helga / Naurath, Elisabeth u.a. (Hrsg.): Religionspädagogik in der Transformationskrise. Ausblicke auf die Zukunft religiöser Bildung, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 2014 (Thomas Nauerth) (14-16, 2015-2018, 311-314)

Gellner, Christoph / Langenhorst, Georg: Blickwinkel öffnen. Interreligiöses Lernen mit literarischen Texten, Ostfildern: Patmos-Verlag, 2013 (Volker Garske) (14-16, 2015-2018, 279-302)

Gergont, Kazimierz: Działalność edukacyjno-religijna Kościoła katolickiego w Ghanie w latach 1957-2005. Studium pedagogicznoreligije, Warszawa: Wydawnictwo VERBINUM 2008 (Cyprian Rogowski) (VIII, 2009, 357-359)

Grümme, Bernhard: Religionsunterricht und Politik. Bestandsaufnahme – Grundsatzüberlegungen – Perspektiven für eine politische Dimension des Religionsunterrichts, Stuttgart: Kohlhammer, 2009 (Egon Spiegel) (9, 2010, 440-455)

Podręcznik integracyjnej pedagogiki religii. Refleksje i impulsy dla społeczeństwa, szkoły i parafii, herausgegeben von Annebelle Pithan, Gottfried Adam und Roland Kollmann, Gütersloh: Comenius-Institut, 2002 (Ralph Sauer) (2/II, 2003, 209-213)

Harz, Frieder: Interreligiöse Erziehung und Bildung in Kitas, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014 (Georg Singe) (14-16, 2015-2018, 333-338)

Hilberath, Bernd Jochen / Nitsche, Bernhard (Hg.): Czy Kościoł może podlegać planowaniu? Rozwój organizacji a teologia w interakcji, seria: „Teologia Komunikatywna” t. 2, Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 2002 (2/II, 2003, 216-218)

Hilger, Georg / Leimgruber, Stephan / Ziebertz, Hans-Georg (Hrsg.): Dydaktyka religii. Przewodnik dla studiów, kształcenia zawodowego i pracy, München: Kösel-Verlag, 2001 (Bernhard Jendorff) (1/III, 2004, 217-220)

„Horyzonty Wychowania”. Półrocznik naukowy, Wydawca: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum“ w Krakowie (Marek Marczewski) (1/II, 2003, 224-227)

John, Ottmar / Striet, Magnus (Hrsg.), „… und nichts Menschliches ist mir fremd“. Theologische Grenzgänge, Regensburg: Pustet, 2010 (Bernhard Grümme) (9, 2010, 414-417)

Klein, Stephanie: Dziewczęce obrazy Boga. Obrazki i rozmowy jaki drogi dotarcia do dziecięcych wyobrażeń religijnych, Stuttgart-Berlin-Köln: Kohlhammer, 2000 (Cyprian Rogowski) (1/I, 2002, 268-275)

Klein, Stephanie: Poznanie i metoda w teologii praktycznej, Stuttgart: Kohlhammer, 2005 (Andrea Lehner-Hartmann) (V, 2006, 231-235)

Kleinau, Elke / Schulz, Dirk / Völker, Susanne (Hrsg.): Gender in Bewegung. Aktuelle Spannungsfelder der Gender und Queer Studies; Bielefeld: transcript, 2013 (Astrid Messerschmidt) (14-16, 2015-2018, 339-344)

Klie, Thomas / Nord, Ilona (Hrsg.): Tod und Trauer im Netz. Mediale Kommunikationen in der Bestattungskultur, Stuttgart: Kohlhammer, 2016 (Walter Vogel) (14-16, 2015-2018, 353-355)

Kwieciński, Zbigniew / Śliwerski, Bogusław (red.): Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1-2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003 (Eugenia Malewska) (2/III, 2004, 319-325)

Lachner, Raimund / Spiegel, Egon (Hrsg.): Zarządzanie jakością w teologii. Szanse i granice elementaryzacji w studiach nauczycielskich, Kevelaer: Butzon & Bercker, 2003 (Thomas Nauerth) (1/III, 2004, 255-258)

Lehner-Hartmann, Andrea: Przeciw milczeniu i zapomnieniu. Przemoc w rodzinie – wyniki badań w dziedzinie nauk społecznych oraz refleksje praktyczno-teologiczne, Innsbruck-Wien: Verlag Tyrolia 2002 (Martin Jäggle) (2/II, 2003, 214-215)

Lesch, Karl Josef / Spiegel, Egon (Hrsg.): Perspektywy pedagogicznoreligijne. Kościół, teologia i nauczanie religii w XXI wieku. Księga pamiątkowa dla Ralpha Sauera z okazji 75 urodzin (Vechtaer Beiträge zur Theologie, Bd. 9), Kevelaer: Butzon & Bercker, 2004, (Robert Siedenbiedel) (1/IV, 2005, 269-272)

Leksykon socjologii religii, pod. red. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej i Janusza Mariańskiego, Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów VERBINUM, 2004 (Wladysław Prężyna) (1/IV, 2005, 273-276)

Liu, Cheng / Spiegel, Egon: Peacebuilding in a Globalized World. An Illustrated Introduction to Peace Studies, Beijing: People's Publishing House, 2015 (Thomas Nauerth) (14-16, 2015-2018, 379-383)

Mariański, Janusz: Między nadzieją i zwątpieniem. Sens życia w świadomośći młodzieży szkolnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1998 (Leon August Smyczek OFM) (1/I, 2002, 284-288)

Mariański, Janusz: Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2001 (Grzegorz Adamczyk) (1/II, 2003, 228-232)

Mariański, Janusz (red.): Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Kraków: Wydawnictwo WAM, Polska Akademia Nauk. Komitet Socjologii, 2002 (Leon August Szyczek OFM) (2/II, 2003, 206-208)

Mariański, Janusz: Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne w świadomości młodzieży szkół średnich, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2003 (Marek Jeżowski CMF) (2004, 1/III, 236-240)

Mariański, Janusz: Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2004 (Józef Styk) (1/IV, 2005, 261-264)

Mariański, Janusz: Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne. Studium socjologiczno-pastoralne, Lublin: Wydawnictwo Gaudium, 2005 (Wojciech Misztal) (2/IV, 2005, 201-205)

Mariański, Janusz (red.): W służbie Ewangelii i człowiekowi. Archidiecezja Lubelska w latach 1992-2002, Lublin: Wydawnictwo Gaudium, 2005 (Tomasz Adamczyk) (V, 2006, 237-242)

Mariański, Janusz: Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006 (Maria Libiszowska-Żółtkowska) (VI, 2007, 213-218)

Mariański, Janusz: Socjologia moralności, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006 (Wojciech Misztal) (VII, 2008, 347-351)

Mariański, Janusz: Społeczeństwo i moralność. Studia z katolickiej nauki społecznej i socjologii moralności, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, 2008 (Jan Mazur) (VII, 2008, 352-358)

Mariański, Janusz: Emigracja z Kościoła? Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008 (Cyprian Rogowski) (VIII, 2009, 342-344)

Mariański, Janusz: Religia w społeczeństwie ponowoczesnym. Studium socjologiczne, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010 (Józef Baniak) (9, 2010, 423-432)

Mariański, Janusz: Przemiany moralności polskich maturzystów w latach 1994-2009. Studium socjologiczne, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011 (Józef Baniak) (10, 2011, 389-397

Mariański, Janusz: Katolicyzm polski. Ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne, Kraków: Wydawnictwo WAM 2011 (Wojciech Misztal) (11/12, 2012/2013, 397-406)

Mariański, Janusz: Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej – stabilność i zmiana, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2012 (Mariusz Konieczny) (13 (2014), 281-288)

Mariański, Janusz : Sens życia – wartości – religia. Studium socjologiczne, Lulin: Wydawnictwo KUL, 2013 (Tomasz Adamczyk) (14-16, 2015-2018, 315-324)

Mariański, Janusz : Leksykon socjologii moralności, Kraków: NOMOS 2015 (Marcin Rola) (14-16, 2015-2018, 345-351)

Melcher, Katrin: Opowiadanie dzieciom historii biblijnych. Nowe założenia w nauczaniu religii w szkole podstawowej, Berlin: LIT, 2008 (Cyprian Rogowski) (VII, 2008, 330-332)

Nagler, Michael / Spiegel, Egon: Politik ohne Gewalt. Prinzipien, Praxis und Perspektiven der Gewaltfreiheit (Friedenswissenschaft: Friedensforschung – Friedenserziehung – Friedensarbeit, Bd. 1), Berlin: LIT-Verlag, 2008 (Josef Senft) (9, 2010, 418-422)

Nastainczyk, Wolfgang: Wie die Schlesier Christen wurden, waren und sind – Ein Beitrag zur schlesischen Kulturgeschichte, Regensburg: Schnell-Steiner 2011 (Michael Hirschfeld) (13 (2014), 277-280)

Nauerth, Thomas: Fabelnd denken lernen. Konturen biblischer Didaktik am Beispiel Kinderbibel. Arbeiten zur Religionspädagogik (Bd. 42), Göttingen: V & R unipress, 2009 (Marion Keuchen) (10, 2011, 379-381)

Nosbers, Hedwig: Literatura polska w Niemczeck 1945/1949-1990. Aspekt księgoznawczy, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1999 (Maria Kalczyńka) (1/II, 2003, 249-255)

Panuś, Tadeusz: Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji. Studium w świetle Ramowego programu katechizacji funkcjonującego w latach 1971-2001, Kraków: Wydawnictwo UNUM, 2001 (Zbigniew Marek SJ) (1/III, 2004, 241-248)

Patalon, Mirosław: Teologia a pedagogika. Teologia mediacji H. Richarda Niebuhra jako żrodło inspiracji pedagogicznych, Słupsk: Pomorska Akademia Pedagogiczna, 2002 (Cyprian Rogowski) (2/III, 2004, 315-317)

Patalon, Mirosław: Pedagogika ekumenizmu. Procesualność jako paradygmat interkonfesyjnej i interreligijnej hermeneutyki w ujęciu Johna B. Cobba, Jr., Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007 (Mariusz Brodnicki) (VII, 2008, 339-346)

Pemsel-Maier, Sabine / Schambeck, Mirjam (Hrsg.): Inklusion!? Religionspädagogische Einwürfe, Freiburg-Basel-Wien: Herder 2014 (Oliver Reis) (14-16, 2015-2018, 325-331)

Pollack, Detlef: Rückkehr des Religiösen? Studien zum religiösen Wandel in Deutschland und Europa II, Tübingen: Mohr Siebeck Verlag, 2009 (Agnieszka Zduniak) (10, 2011, 347-357)

Popp, Daniela: Religion und Religionsunterricht in Europa. Eine quantitative Studie zur Sicht europäischer Religionslehrerinnen und -lehrer (Reihe: Empirische Theologie, hrsg. von Hans-Georg Ziebertz), Berlin: LIT, 2013  (Ralph Sauer) (14-16, 2015-2018, 371-377)

Porzelt, Burkard / Schimmel, Alexander (Hrsg.): Strukturbegriffe der Religionspädagogik, Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 2015 (Ulrich Riegel)(14-16, 2015-2018, 307-310)

Prokopf, Andreas: Religiosität Jugendlicher. Eine qualitativ-empirische Untersuchung auf den Spuren korrelativer Konzeptionen, Stuttgart: Kohlhammer, 2008 (Egon Spiegel) (10. 2011, 367-370)

Rogowski, Cyprian: Edukacja religijna. Założenia – uwarunkowania – perspektywy rozwoju, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2002 (Jerzy Bagrowicz) (1/II, 2003, 217-221)

Rogowski, Cyprian (red.): Leksykon pedagogiki religii. Podstawy – koncepcje – perspektywy, Warszawa: Wydawnictwo Księży Werbistów „Verbinum”, 2007 (Janusz Mariański) (VII, 2008, 333-338)

Rogowski, Cyprian: Pedagogika religii. Podręcznik akademicki, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2011 (Kazimiera Joanna Wawrzynów OSU) (11/12, 2012/2013, 389-392)

Rozen, Barbara: Edukacja religijna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studium pedagogicznoreligijne (Seria: Biblioteka Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nr 38), Olsztyn: Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, 2008 (Romuald Nikparko) (VIII, 2009, 351-356)

Samotne macierzyństwo i polityka społeczna. Praca zbiorowa pod red. Marka Rymszy, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2001 (Marzena Chrost) (1/II, 2003, 245-248)

Sauer, Ralph: Otwieranie nowych dróg wiary. Zebrane przyczynki do dyskusji pedagogicznoreligijnej (Vechtaer Beiträge zur Theologie, Bd. 10), Münster: LIT-Verlag, 2004 (Robert Siedenbiedel) (2005, 2/IV, 189-192)

Sauer, Ralph : Glauben in einer glaubensfernen Zeit. Thematischen Predigten, Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 2012 (Wolfgang Nastainczyk)(14-16, 2015-2018, 303-305)

Scharer, Matthias / Hilberath, Bernd Jochen: Teologia Komunikatywa. Podstawy, seria: „Teologia Komunikatywna“ t. 1, Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 2002 (2/II, 2003, 216-218)

Scharer, Matthias / Kraml, Martina (Hrsg.):  [Wyzwani przez życie. Badania praktyczno-teologiczne jako proces komunikacjny, Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag, 2003 (Cyprian Rogowski) (1/III, 2004, 261-262)

Schlag, Thomas: Horizonte demokratischer Bildung. Evangelische Religionspädagogik in politischer Perspektive (Religionspädagogik in pluraler Gesellschaft, Bd. 14), Freiburg i.Br.: Herder, 2010 (Bernhard Grümme) (9, 2010, 407-413)

Schreijäck, Thomas (Hrsg.): Stawanie się chrześcijaninem w obliczu przemian kulturowych. Analizy, tematy i opcje pedagogiki religii i teologii praktycznej. Podręcznik, Freiburg-Basel-Wien: Verlag Herder, 2001 (Dieter Wagner) (1/III, 2004, 221-230)

Schröder, Bernd (Hrsg.): Religionsunterricht – wohin? Modelle seiner Organisation und didaktischen Struktur, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2014 (Hans Mendl) (14-16, 2015-2018, 367-370)

Schweitzer, Friedrich: Pedagogika religii. Podręcznik teologii praktycznej, t. 1, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2006 (Ralph Sauer) (VIII, 2009, 337-340)

Sirch, Angelika: Der ganze Weg zum Himmel ist Himmel. Über Gotteserfahrung und Weltverantwortung bei Dorothy Day, Frankfurt: Peter Lang, 2010 (Thomas Nauerth) (11/12, 2012/2013, 393-394)

Śliwerski, Bogusław (red.): Pedagogika, t. 1: Podstawy nauk o wychowaniu, t. 2: Pedagogika wo-bec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, t. 3: Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, Gdansk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2006 (Katarzyna Szumlewicz) (VII, 2008, 359-369)

Spiegel, Egon: „Teologia dla nauczycieli – studia, które możesz sobie darować“. Elementaryzacja wydajności zawodowej – ramy orientacyjne dla dydaktyki na wyższych uczelniach, Kevelaer: Butzon &Bercker, 2003 (Thomas Nauerth) (1/III, 2004, 255-258)

Stala, Józef: Familienkatechese in Polen um die Jahrhundertwende. Probleme und Herausforderungen, Tarnów: Wydawnictwo Biblios, 2008 (Rafał Bednarczyk) (10, 2011, 371-378)

Steins, Georg (Hrsg.): Milczenie byłoby blużnierstwem. Lecząca moc lamentu, Würzburg: Echter Verlag, 2000 (Cyprian Rogowski) (1/III 2004, 259-260)

Surzykiewicz, Janusz: Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne, Warszawa: Centrum Medyczne Pomocy Psychologiczno-Pegagogicznej, 2000 (Jarosław Michalski) (2/II, 2003, 199-205)

Tarnowski, Janusz (red.): Dylematy etyczne, Warszawa: Wydawnictwo VERBINUM, 2008 (Beata Chlewicka) (VIII, 2009, 345-349)

Tatala, Małgorzata: Rozwój uczuć religijnych dzieci przedszkolnych, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 2000 (Cyprian Rogowski) (1/I, 2002, 276-278)

Tebartz-van Elst, Franz-Peter: Parafia w społeczeństwie mobilnym. Konteksty – kryteria – konkretyzacje (Studien zur Theologie und Praxis der Seelsorge, 38), 2. Auflage, Würzburg: Echter, 2001 (Michael Hochschild) (1/II, 2003, 233-237)

Twardowski, Jan: Gdy modlisz się, Bóg w tobie oddycha. Poezja religijna z biblijną pomocą do czytania, Zollikon: GTW Verlag, 1996 (Gotthard Fuchs) (1/III, 2004, 231-232)

Untergaßmair, Franz Georg: Boże Narodzenie – drogi chrześcijaństwa. Pomoc egzegetyczno-homiletyczna (Vechtaer Beiträge zur Theologie, Bd. 6), Kevelaer: Butzon & Bercker, 2001 (Gerhard Hotze) (1/III, 2004, 233-245)

Weirer, Wolfgang: Jakość i rozwój jakości na kierunkach studiów teologicznych. Procesy ewaluacji w kontekście wymagań kościelnych i uniwersyteckich z perspektywy teologii praktycznej (Kommunikative Theologie – interdisziplinär, Bd. 2), Münster: LIT-Verlag 2004 (Hans Mendl) (VI, 2007, 219-221)

Zięba, Stanisław : Życie. System biologiczny, Warszawa/Gdansk: Wydawnictwo Naukowe PWN Wyzsza Szkola Spoleczno-Ekonomiczna w Gdansku, 2016 (Mirosław Twardowski)(14-16, 2015-2018, 357-362)

Ziebertz, Hans-Georg / Kalbheim Boris / Riegel, Ulrich: Sygnatury religijne dziś. Przyczynek pedagogicznoreligijny do empirycznych badań nad młodzieża, Gütersloh/Freiburg: Gütersloher Verlagshaus / Verlag Herder, 2003 (Grzegorz Adamczyk) (2/III, 2004, 309-314)

Ziebertz, Hans-Georg (Hrsg.): Erozja wiary chrześcijańskiej? Pytania, przyczyny i opinie dotyczące „zaniku religijności”, Münster: LIT-Verlag 2004 (Janusz Mariański) (2/IV, 2005, 193-200)

Ziebertz, Hans-Georg / Riegel, Ulrich (Hrsg.): How Teachers in Europe Teach Religion. An International Empirical Study in 16 Countries, Berlin: LIT, 2009 (Ralph Sauer) (11/12, 2012/2013, 381-388)

Zimmermann, Mirjam / Lindner, Heike: Das wissenschaftliche Religionspädagogische Lexikon im Internet, www.wirelex.de, 2015ff (Linus Hauser) (13 (2014), 289-294)