Artykuły

 

Adamczyk, Darius (Bd. VIII (2009) 31-53):
Tajemnica i sens istnienia. Teoria ewolucji w perspektywie doktryny o stworzeniu

Adamczyk, Monika (Bd. 9 (2010) 287-314)   
Zasoby kapitału społecznego w Polsce i jego społeczno-kulturowe uwarunkowania

Adamczyk, Tomasz (Bd. 10 (2011) 23-55)  
Postawy młodzieży studenchiej wobec religii

Angel, Hans-Ferdinand (Bd. I/1 (2002) 75-99)
Złożoność i rozległość niemieckojęzycznej pedagogiki religii  

Bagrowicz, Jerzy (Bd. III/2 (2004) 173-193)
Społeczny katechumenat Kościoła a skuteczność nauczania religijnego

Bagrowicz, Jerzy (Numer specjalny 2011, 82-101)
Tradycja niemiecko-polskiego dialogu w uniwersyteckiej pedagogice religii – spojrzenie w przeszłość  

Balawajder, Edward (Bd. 9 (2010) 317-339)
Idea wychowania państwowego w ocenie Wojciecha Korfantego  

Bartholomäus, Wolfgang (Bd. III/2 (2004) 139-172)  
Pedagogika religii jako nauka. Stanowisko do dyskusji   

Baum, Gregory (Bd. 11/12 (2012/2013) 15-42)  
Chrześcijańska prawda a wielość religii 

Bielecki, Stanisław
(Bd. I/1(2002) 37-51)
Chrześcijański kéryks

Bielecki, Stanisław (Bd. II/2 (2003) 13-23)
Nowy Testament o przemocy

Bolle, Rainer (Bd. VIII (2009) 225-251)  
Portfolio i kształcenie   

Buchta, Roman (Numer specjalny 2011, 102-105)
Znajomość przypowieści ewangelicznych u katechizowanych maturzystów liceów ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej, Katowice 2004  

Bucher, Anton A. (Bd. III/2 (2004) 37-60)
Od katechetyki do pedagogiki religii. Szkice o rozwoju przedmiotu w niemieckim obszarze językowym   

Ceylan, Rauf (Bd. 11/12 (2012/2013) 77-94)
Kaznodzieje islamu – imamowie w Niemczech w obliczu wyzwan pedagogicznoreligijnych

Ceylan, Rauf (14-16, 2015-2018, 131-147)
Feminizacja islamskiej teologii i pedagogiki religii – perspektywy na przyszłość na podstawie aktualnych zmian w gminach muzułmańskich i na uniwersytetach

Celary, Ireneusz (Bd. III/1 (2004) 61-77)
Przekaz i koordynacja wiary w perspektywie nowej ewangelizacji  

Chlewicka, Beata (Numer specjalny 2011, 106-109)
Aktualność pedagogiki Janusza Korczaka

Cichosz, Wojciech (Numer specjalny 2011, 110-113)
Szkoła katolicka i jej specyfika w polskim systemie edukacyjnym   

Czekaj, Małgorzata (Numer specjalny 2011, 114-117)
Wychowanie religijne we współczesnej rodzinie katolickiej. Perspektywa fenomenograficzna

Dąbrowski, Szymon (Numer specjalny 2011, 118-121)
Pedagogika religii Józefa Tischnera. W poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej  

Dieckmann, Bernhard (Bd. II/2 (2003) 49-67)
Walka bez nienawiści. Chrześcijańskie podejście do zła   

Dyczewski, Leon (Bd. VII (2008) 57-88)
Miejsce i funkcje wartości w kulturze   

Eckmann, Augustyn (Bd. I/1 (2002) 53-60)
Osobowość dobrego katechety w świetle De catechizandis rudibus świętego Augustyna  

Eder, Manfred (Bd. VII (2008) 175-180)
Prawo musi pozostać prawem. Hans Wölfel   

Eder, Manfred (Bd. VII (2008) 181-188)
Słuchać Boga bardziej niż ludzi. Franz Jägerstätter (1907-1943)  

Englert, Rudolf (Bd. I/1 (2002) 155-174)
Zadanie religijnej edukacji dorosłych w Kościele w dobie przemian   

Englert, Rudolf  (Bd. III/2 (2004) 97-118)
Czy pedagogika religii powinna stać się nauką postrzegania?  

Filipiak, Artur (Numer specjalny 2011, 123-125)
Treści katechezy i język wiary   

Gentz, Joachim (Bd. 11/12 (2012/2013) 43-58)
Szkic o chinskiej interreligijnosci

Georg-Zöller, Christa (Numer specjalny 2011, 126-129)
„Relacja“ jako główna zasada pracy pedagogicz-noreligijnej wychowawców we wczesnodziecięcej fazie wychowania elementarnego   

Georg-Zöller, Christa
(Bd. 13 (2014) 21-50)
Bóg w przedszkolu – założenia całościowej koncepcji kształcenia pedagogicznoreligijnego 

Greiner, Ulrike (Bd. III/2 (2004) 119-138)
„Look at what happens“: Między nowym pragmatyzmem a komunikatywną logiką badawczą: pedagogika religii a teoria nauk   

Grochla, Nadine (Numer specjalny 2011, 131-133)
Pojęcie kształcenia w interdyscyplinarnej strukturze pedagogiki ogólnej, empirycznych badań nad kształceniem oraz dydaktyki religii   

Groen, Bert (Bd. VI (2007) 19-42)
Złoty środek? Rzymskie Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii   

Groß, Engelbert (Bd. II/1 (2003) 37-65)
Dydaktyczny klucz do poszukiwania relewantnych tematów religijnego uczenia się w kontekście międzykulturowym „Я paccкaжy Bam oбo мне“  

Grümme, Bernhard (Bd. 9 (2010) 37-64)
Politycznie wrażliwe nauczanie religii. Zbliżenie do zaniedbanego projektu   

Grümme, Bernhard (Numer specjalny 2011, 134-137)
Polityczny wymiar nauczania religii   

Hainz, Michael (Bd. VIII (2009) 175-189)
Dlaczego Niemcy Wschodnie stały się tak bardzo ateistyczne? Próba wielopłaszczyznowego wyjaśnienia podziału religijnego na Niemcy Wschodnie i Zachodnie z perspektywy środkowoeuropejskiej   

Hidber, Bruno (Bd. VIII (2009) 69-84)
Nawrócenie – niezbędna i zbawienna szkoła chrześcijańskiego życia  

Horowski, Jarosław (Numer specjalny 2011, 138-141)
Wymiar ekologiczny w edukacji religijnej 

Jäggle, Martin (Bd. I/1 (2002) 175-187)
Inter-kulturell, -religiös, -konfessionelMiędzykulturowo, międzyreligijnie, międzywyzaniowo   

Jäggle, Martin (Bd. III/1 (2004) 127-144)
Zadanie szkoły w wieloreligijnej Europie   

Jackowiak, Danuta (Numer specjalny 2011, 143-145)
Metodologiczne aspekty badań podręczników do nauczania religii   

Jakobs, Monika (14-16, 2015-2018, 67-83)
Problematyka gender jako „pole minowe“ i konieczność związanej z nią refleksji

Jaworski, Romuald
(Bd. V (2006) 95-132)
Drogi do harmonii

Jusiak, Roman (Numer specjalny 2011, 146-149)
Kontrowersje terminologiczne wokół pedagogiki religii  

Kaiser, Peter (Bd. VIII (2009) 159-173)
Nowe perspektywy w psychologii rodziny oraz terapii rodzinnej   

Kaiser, Peter (Numer specjalny 2011, 151-153)
Koncepcje życia a rodzina pochodzenia   

Kantowski, Krzysztof  (Numer specjalny 2011, 154-155)
Metodyka katechezy parafialnej

Kiciński, Andrzej (Bd. 13 (2014) 85-100)
Rozwój edukacji religijnej dzieci niepełnosprawnych w Polsce 

Klein, Stephanie (14-16, 2015-2018, 45-66)
O rozwoju dyskusji wokół tematyki gender na płaszczyżnie społecznej i teologicznej

Klutz, Philipp (Numer specjalny 2011, 156-159)
Nauczanie religii w dyskursie. Wyzwania – modele – perspektywy   

Kohler-Spiegel, Helga (Bd. 9 (2010) 233-248)
Until every woman is free, no woman is free. Feministyczna teologia a wiecznie żywa stronniczość – także w ramach nauczania religijnego   

Kohler-Spiegel, Helga (14-16, 2015-2018, 103-129)
„Wyluzowani“ chłopcy i „grzeczne“ dziewczynki? Gender w teorii edukacji. Wnioski praktyczne dla katechezy i szkolnego nauczania religii

Kopka, Jolanta (Bd. VIII (2009) 117-137)
Czy tolerancja jest potrzebna w zobojętniałym świecie?   

Kornas-Biela, Dorota (Bd. VII (2008) 233-271)
Wartość prokreacji: społeczne konsekwencje paradygmatu biologistycznego

Kożuchowski, Józef (Bd. VI (2007) 67-85)
Filozofia wspólnoty w ujęciu Josefa Piepera

Królikowski, Janusz (Bd. IV/2 (2005) 43-62)
Sztuka i religia. Uwagi metodologiczne

Kropač, Ulrich / Grümme, Bernhard / Spiegel, Egon (Bd. 10 (2011) 161-172)
Dydaktyczna Grupa Katolickich Pedagogów Religii (AKRK) – sekcja dydaktyczna. Sympozjum –
29.-31.08.2009 w Berlinie   

Kroplewski, Zdzisław (Bd. V (2006) 133-152)
Kontrowersje wokół psychologii pastoralnej

Kulpaczyński SDB, Stanisław
(Bd. I/1 (2002) 113-123)
Katecheta wobec symboli

Kupisiewicz, Czesław (Bd. 10 (2011) 275-289)
Szkoła alternatywa – definicje, rodzaje, ocena, perspektywy rozwoju

Kwieciński, Zbigniew (Bd. III/1 (2004) 145-158)
Edukacja jako nadzieja wobec zagrożeń współczesności 

Lämmermann, Godwin (Bd. 9 (2010) 125-143)
Polityczny wymiar konstruktywno-krytycznej dydaktyki religii   

Langenhorst, Georg (Bd. 10 (2011) 197-232)
Rozstanie z dydaktyką historii Kościoła. Optowanie za integralnym rozumieniem nauczania uwarunkowanego pamięcią historyczna   

Lehner-Hartmann, Andrea (Bd. III/1 (2004) 97-125)
„Gender Mainstreaming“ jako wyzwanie dla skoły i nauczania religii   

Lehner-Hartmann, Andrea (14-16, 2015-2018, 23-43)
Gender – kluczowa kategoria sprawiedliwości w życiu społecznym?

Leimgruber, Stephan: (Bd. I/1 (2002) 141-154)
Młodzież a liturgia  

Lesch, Karl Josef: (Bd. IV/1 (2005) 89-105)
„Wierzę w coś mistycznego.“ Obrazy Boga u młodych chrześcijan   

Libiszowska-Żółtkowska, Maria (Bd. IV/1 (2005) 65-87)
Nowe ruchy religijne w Polsce

Lutterbach, Hubertus (Bd. II/2 (2003) 121-137)
Wykorzystywanie seksualne dzieci przez urzędników kościelnych. Aktualny problem w perspektywie historii kultury i historii Kościoła   

Maciejewska, Katarzyna (Numer specjalny 2011, 160-163)
Eucharystia w Katechezie inicjacyjnej

Maltrovsky, Eva (Bd. IV/2 (2005) 89-100)
„Czarne mleko“. Niezbędność wymiaru estetycznego w pedagogice religii   

Mankowska, Anna (Bd. 11/12 (2012/2013) 95-109)
Religia w Norwegii – spojrzenie na współczesne społeczeństwo i edukację  

Marek, Zbigniew SJ
(Bd. III/1 (2004) 41-60)
Polskie dyrektorium i inne dokumenty katechetyczne

Mariański, Janusz
(Bd. I/1 (2002) 125-140)
Młodzież polska a religia  

Mariański, Janusz (Bd. II/2 (2003) 99-119)
„Przemoc“ Kościoła i „przemoc“ wobec Kościoła w społeczeństwie

Mariański, Janusz (Bd. IV/1 (2005) 41-64)
Kościół wobec pragmatyzacji świadomości Polaków

Mariański, Janusz (Bd. V (2006) 27-56)

Mariański, Janusz (Bd. VIII (2009) 193-223)
Emigracja młodzieży polskiej z Kościoła

Mariański, Janusz (Bd. 9 (2010) 251-286)
Kościół katolicki w Polsce jako instytucja społeczno-polityczna? 

Mariański, Janusz (Numer specjalny 2011, 24-79)
Horyzonty religijności w Polsce – perspektywa socjologicznoreligijn

Matz, Cornelia (Numer specjalny 2011, 164-166)
Rozwój medialnej kompetencji tworzenia wzorców i manifestacji na przykładzie piosenkarza i autora tekstów Bruce’a Springsteena – próba teorii   

Mazur, Jadwiga (Bd. II/2 (2003) 69-85)
Przemoc w rodzinie. Jak pomóc? Wstęp do problematyki 

Mazur, Jan (Bd. VIII (2009) 139-158)
Jan Paweł II jako nauczyciel patriotyzmu

Mette, Norbert (Bd. III/2 (2004) 61-94)
Teologia w dialogu z pedagogika   

Mette, Norbert (Bd. 9 (2010) 173-212)
Zjawisko wykluczenia jako wyzwanie dla teologii praktycznej i pastoralnej   

Mette, Norbert  (Numer specjalny 2011, 274-296)
Aktualny stan badań i perspektywy  

Mette, Norbert (Bd. 13 (2014) 51-70)
Edukacja religijna w przedszkolu – podstawy teoretyczne i zadani

Meurer, Thomas (Bd. 10 (2011) 147-158)
Duchowość jako zamiennik religii? Wyprawy w mgliste pogranicze religii i duchowości   

Meyer, Guido (Bd. 10 (2011) 307-324)
„Trzeci wymiar” i jego znaczenie dla religijnego nauczania – zblizenie do teorii Danyègo-Roberta Dufoura   

Michalski, Jarosław (Bd. III/1 (2004) 79-95)
Obecność kultury w katechezie

Miggelbrink, Ralf (Bd. II/2 (2003) 25-48)
Przemoc w perspektywie teologii systematycznej   

Milerski, Bogusław (Bd. III/2 (2004) 195-211)
Ewangelicka pedagogika religii. Pytanie o jej status naukowy

Mroczkowski, Ireneusz (14-16, 2015-2018, 85-101)
Gender a natura osoby ludzkiej

Müller, Caroline (Numer specjalny 2011, 168-170)
Rozwój pedagogiki wczesnoszkolnej. Opieka i wychowanie w komunalnym krajobrazie edukacyjnym   

Nakonieczna, Beata / Wrońska, Irena (Bd. II/1 (2003) 177-191)
Świadomość ekologiczna młodzieży a edukacja zdrowotna 

Nauerth, Thomas (Bd. III/1 (2004) 159-171)
Przebaczenie i pojednanie. Korespondencja pomiędzy biskupami niemieckimi i polskimi w roku 1965 i historia ją poprzedzająca   

Niermann, Anja (Numer specjalny 2011, 172-175)
Neurony lustrzane – wymiar społeczno-etyczny   

Niermann, Anja (Bd. 10 (2011) 259-271)
Cyfrowe sieci społeczne – wymiar polityczny i społeczno/socjoteologiczna interpretacja   

Nowak, Władysław (Bd. IV/2 (2005) 101-126)
Eucharystia szczytem i żródłem posługi prezbitera a estetyka i piękno jej celebracji

Patalon, Mirosław (Bd. III/2 (2004) 213-230)
Chrześcijańska szkoła teologiczna w ujęciu H. Richarda Niebuhra

Patalon, Mirosław (Numer specjalny 2011, 177-179)
Twórczość czy reprodukcja?
   
Patalon, Mirosław
(Bd. 11/12 (2012/2013) 111-120)
Pedagogika ekumenizmu i społecznego zaangażowania w ujęciu Johna B. Cobba, Jr. 

Pemsel-Maier, Sabine / Weinhardt, Joachim (Numer specjalny 2011, 181-183)
ÖKOLL (Ekumeniczne i konfesyjne nauczanie oraz uczenie się) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Karlsruhe   

Pemsel-Maier, Sabine / Weinhardt, Joachim
(Bd. 13 (2014) 71-84)
Refleksja teologiczna w przedszkolu: o życiu, śmierci, początku i końcu

Plum, Sonja
(Bd. IV/2 (2005) 63-87)
Poetyckie spowalnianie nauczania religii. Wiersze jako wyspy w czasie   

Polak, Regina (Bd. VII (2008) 105-121)
Badania nad wartościami w kontekście europejskim. Bilans i wyzwania   

Prężyna, Władysław (Bd. IV/1 (2005) 107-121)
Doświadczenie Ojca o obraz Boga  

Probst-Neumann, Michael
(Bd. II/1 (2003) 153-175)
Stosunek do winy i niepowodzenia – ingerencje teorii działania w dziedziny teologii praktycznej i nauki o komunikacji   

Prokopf, Andreas
(Bd. VII (2008) 189-232)
Znicze na Starym Mieście w Krakowie jako pociski. Kibice chuligani w Polsce między wiernością Papieżowi a antysmityzmem   

Prokopf, Andreas (Numer specjalny 2011, 184-187)
Stare wino do nowych bukłaków? W poszukiwaniu religijnosci młodzieży   

Prokopf, Andreas (Numer specjalny 2011, 189-191)
Żródła antysemityzmu w Europie na przykładzie kibiców piłkarskich w Polsce i Niderlandach   

Reiter, Krystyna (Numer specjalny 2011, 193-195)
Rezyliencja w podręczniku szkolnym. Dyskursywna analiza treści   

Rickers, Folkert (Bd. 9 (2010) 145-171)
Polityczne kształcenie w ramach nauczania religii a kapitalizm   

Rogowski, Cyprian  (Bd. I/1 (2002) 61-73)
Z aktualnych zagadnień katechetyki i porównawczej pedagogiki religii w kontekście sytuacji polskiej

Rogowski, Cyprian (Bd. II/1 (2003) 103-114)
Rodzina naturalnym środowiskiem kształtowania uczuć religijnych dziecka przedszkolnego   

Rogowski, Cyprian (Bd. III/2 (2004) 231-251)
Jak uprawiać pedagogikę religii?

Rogowski, Cyprian (Bd. VIII (2009) 253-269)
Model szkolnego nauczania religii a budowanie społeczeństwa obywatelskiego

Rogowski, Cyprian (Numer specjalny 2011, 196-199)
Dyskurs naukowy pedagogiki religii

Rogowski, Cyprian (Bd. 11/12 (2012/2013) 59-75)
Chrześcijanie i muzułmanie w Polce

Rogowski, Cyprian  (Bd. 13 (2014) 101-126)
Edukacja przedszkola w wczesnoszkolna z perspektywy polskie 

Ropiak, Sławomir (Bd. VI (2007) 87-113)
Muzyka sakralna w procesie wychowania liturgicznego według biskupa warmińskiego Maksymiliana Kallera (1880-1947)   

Rozen, Barbara (Numer specjalny 2011, 200-205)
Integralna wizja wychowania według Jana Pawła II 

Rusiecki, Mieczysław (Bd. II/1 (2003) 115-132)
Katecheta wychowujący do postawy świadectwa 

Ruta, Guiseppe (Bd. V (2006) 57-75)
Włochy między „już“ a „jeszcze nie“. Sytuacja i perspektywy katechezy parafialnej oraz nauczania religii katolickiej w szkole  

Rzepa, Magdalena / Ciechowski, Marek (Bd. 10 (2011) 233-258)
Między sacrum a profanum, między glokalizacją a globalizacją – studium lanckorońskiego festiwalu „Anioł w miasteczku”

Sajak, Clauß Peter (Bd. II/2 (2003) 153-162)
Między „niestosowaniem przemocy“ a przemocą. Biskupi, żołnierze i nauczyciele na drodze do nowej etyki pokoju   

Sauer, Ralph (Bd. II/1 (2003) 67-80)
Francuska i niemiecka katecheza przed zmianą paradygmatu   

Sauer, Ralph (Bd. IV/1 (2005) 123-144)
Przyszłe obszary pracy niemieckojęzycznej pedagogiki religii   

Sauer, Ralph (Numer specjalny 2011, 206-209)
Pytania o Boga   

Sauer, Ralph (Numer specjalny 2011, 211-213)
Liturgia jako zadanie dla kształcenia i wychowania religijnego   

Sauer, Ralph (Bd. 10 (2011) 91-111)
Jezus Chrystus – postać, z którą mogą identyfikować się młodzi ludzie?   

Scharer, Matthias (Bd. II/2 (2003) 139-151)
Kościelne instytucje dla młodzieży i ich rola w społeczeństwie   

Schlag, Thomas (Bd. 9 (2010) 101-124)
Ewangelickie kształcenie w horyzoncie polityczności. Przemyślenia dotyczące specyficznej interdyscyplinarności pedagogiki religii  

Schwillus, Harald (Numer specjalny  2011, 214-216)
„Eksponowanie religii” – Religia, chrześcijaństwo i Kościół w strukturze komunikacji muzealnej w kulturowej sferze publicznej   

Schwillus, Harald (Bd. 10 (2011) 173-196)
Religia kształci. Profil szkolnego nauczania religii   

Śliwerski, Bogusław (Bd. 10 (2011) 291-306)
Czy(m) jest edukacja alternatywna?

Smyk, Joanna (Numer specjalny 2011, 219-221)
Konflikty w rodzinie i ich rozwiązywanie w opinii katechizowanych 

Senft, Josef  (Bd. 9 (2010) 215-232)
Teologia wyzwolenia i nauczanie religii   

Sosna, Krzysztof  (Numer specjalny 2011, 223-225)
Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej osób z niepełnosprawnością intelektualną 

Spiegel, Egon  (Bd. I/1 (2002) 233-245)
Nauczanie religii w szkole publicznej. Mowa obrończa w perspektywie europejskiej   

Spiegel, Egon (Bd. II/2 (2003) 163-177)
Bez przemocy przeciw przemocy. Impulsy pedagogii pokoju   

Spiegel, Egon (Bd. IV/1 (2005) 165-188)
Indukcyjne mówienie o Bogu. Zarys korelacyjnej dydaktyki symbolicznej   

Spiegel, Egon (Bd. VII (2008) 159-174)
Koniec z negatywnymi stereotypami na temat młodzieży   

Spiegel, Egon (Bd. 9 (2010) 67-97)
Religia a polityka. Wzajemne przyporządkowanie z perspektywy pedagogiki pokoju względnie pedagogiki religii   

Spiegel, Egon (Numer specjalny 2011, 226-229)
Socjoteologiczne podstawy i dydaktyczne konsekwencje relacyjnej pedagogiki religii

Spiegel, Egon (Bd. 11/12 (2012/2013) 121-136)
Multireligijność i autentyzm: interreligijna edukacja w ramach diachronicznej struktura nauczania  

Steins, Georg (Bd. II/1 (2003) 81-102)
Słowo Boże w całej swojej pełni!? Stary Testament i konieczność elementaryzacji dydaktycznej (Część 1)  

Steins, Georg (Bd. III/1 (2004) 15-26)
Słowo Boże w całej swojej pełni!? Stary Testament i konieczność elementaryzacji dydaktycznej (Część 2)   

Stępkowski, Dariusz (Numer specjalny 2011, 230-234)
Religia z punktu widzenia pedagogiki ogólnej. Studium porównawcze koncepcji pedagogicznej J. F. Herbarta, F. D. E. Schleiermachera i D. Bennera (relacja z badań)

Stroß, Annette M. (Numer specjalny 2011, 237-239)
Wychowanie i kształcenie zdrowotne jako obszary działania refleksyjnej pedagogiki zdrowia   

Strutzenberger, Edda (Numer specjalny 2011, 240-245)
Wkład nauczycieli religii w rozwój przyjaznej szkoły  

Styk, Józef (Bd. VII (2008) 147-157)
Wartości młodzieży polskiej w społeczeństwie ponowoczesnym

Świątkiewicz, Wojciech (Bd. IV/2 (2005) 23-42)
Kultura i religia  

Szept, Jan (Numer specjalny 2011, 246-249)
Tworzenie podręcznika do nauki religii 

Szymczak, Wioletta (Bd. VII (2008) 123-145)
Wartości w społeczeństwie obywatelski

Szymołon, Jerzy  (Bd. IV/2 (2005) 127-141)
Analiza porównawcza przeżyć estetycznych i religijnych

Tatala, Małgorzata  (Bd. I/1 (2002) 101-112)
Psychologiczne uwarunkowania rozwoju uczuć religijnych dzieci przedszkolnych

Tebartz-van Elst, Franz-Peter (Bd. I/1 (2002) 205-233)
Ślady chrześcijaństwa – drogi do Kościoła. Podejścia i kryteria oceny teologicznopastoralnej  

Wagner, Dieter (Bd. II/1 (2003) 133-151)
„Nie zapominajcie o kamiennych świadkach wiary!” Aspekty nowego miejsca uczenia się w nauczaniu religii   

Walczak-Duraj, Danuta (Bd. VIII (2009) 85-116)
Przesłanki i problemy wielokulturowej edukacji w społeczeństwach Unii Europejskiej

Walewander, Edward (Numer specjalny  2011, 250-253)
Wartości w wychowaniu 

Wawrzynów, Kazimiera Joanna (Numer specjalny 2011, 254-257)
Teologiczno-komunikacyjne i estetyczne kompetencje katechety / nauczyciela religii wyrazem otwartej na przyszłość kultury nauczania i uczenia się

Weirer, Wolfgang (Bd. IV/1 (2005) 145-163)
Standardy edukacyjne w studiach teologicznych?   

Widl, Maria (Numer specjalny 2011, 258-260)
Kształcenie religijne w kontekście ateistycznym – aspekty koncepcji kształcenia w Turyngii   

Wielgus, Stanisław (Bd. VII (2008) 35-56)
Postmodernizm

Wiszowaty, Edward (Bd. V (2007) 43-65)
Organizacja i struktura katolickiego duszpasterstwa policji w Polsce 

Witaszek, Gabriel (Bd. V (2006) 77-94)
Pedagogika „negatywna” w Księdze Hioba

Witaszek, Gabriel (Bd. VIII (2009) 55-67)
Imperatyw moralny Boga: zaproszenie do nawrócenia

Witczyk, Henryk (Bd. III/1 (2004) 27-39)
Biblia w procesie edukacji człowieka

Zasępa, Tadeusz  (Bd. II/2 (2003) 87-98)
Globalizacja przemocy w telewizji i możliwość jej przezwyciężenia

Zduniak, Agnieszka (Bd. 10 (2011) 113-146)
Doświadczenie wiary czy festiwal emocji? Religijne eventy w polskim Kościele

Zellma, Anna (Numer specjalny 2011, 262-265)
Katechetyka integralna

Zięba, Stanisław (Bd. I/1 (2002) 189-204)
Odpowiedzialność zu środowisko przyrodnicze (aspekt edukacyjny)

Zięba, Stanisław (Bd. IV (2007) 115-129)
Neolityczny fenomen człowieka

Zięba, Stanisław (Bd. 11/12 (2012/2013) 139-164)
Granica człowieczeństwa (część pierwsza)

Zieliński, Zygmunt (Bd. III/1 (2004) 173-186)
„Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich Braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim” w kontekście stosunków polsko-niemieckich po 1945 r.

Zimnica-Kuzioła, Emilia
(Bd. 10 (2011) 57-90)
„Wirtuozi religijni” – opis religijności mieszkańców wsi (na podstawie badań jakościowych

Zubowicz, Piotr (Numer specjalny 2011, 266-271)
Przemiany życia religijnego na przykładzie amerykańskim

Zulehner, Paul M.  (Bd. II/1 (2003) 21-35)
Religia jako megatrend  

Życiński, Józef (Bd. IV/1 (2005) 25-39)
Pragmatyzm jako substytut aksjologii w ujęciu Richarda Rorty’ego 

Życiński, Józef (Bd. VII (2008) 89-103)
Rola wartości humanistycznych we współczesnych przemianach kulturowych