Reports


Diepold, Klaus
(Bd. II/1 (2003) 257-261)
„Schmerz und Sehnsucht unserer Kinder und Jugendlichen als didaktischer Suchschlüssel existentiell relevanter Themen interkulturellen religiösen Lernens“. Bericht über ein internationales Symposion
„Ból i tęsknota naszych dzieci i młodzieży jako dydaktyczny klucz do poszukiwania egzystencjalnie relewantnych tematów religijnego uczenia się w kontekście międzykulturowym”. Sprawozdania z międzynarodowego sympozjum   

Diepold, Klaus (Bd. IV/1 (2005) 285-288)
Internationales ökumenisches religions-pädagogisches Symposion in Sofia (Bulgarien)
Międzynarodowe Ekumeniczne Sympozjum Pedagogicznoreligijne w Sofii (Bułgarien)   

Feszczyn, Iwona (Bd. IV/2 (2005) 218-220)
Seminarium Europejskie: Polityka pracy. Przyczynek do redukcji bezrobocia w rozszerzającej się Europie (06-10 lipca 2005
Europäisches Seminar: Arbeitspolitik. Ein Beitrag zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit im erweiterten Europa (6.-10. Juli 2005)   

Groß, Engelbert (Bd. VII (2008) 371-375)
20-jähriges Jubiläum: „Eine-Welt-Religionspädagogik“
Jubileusz 20-lecia projektu badawczego „Ogólnoświatowa pedagogika religii”   

Groß, Engelbert (Bd. 10 (2011) 401-404)
Katechetischer Kongress 1960 in Eichstätt: Goldenes Jubiläum
Kongres katechetyczny 1960 w Eichstätt: złoty jubileusz   

König, Klaus  (Bd. 1/II, 2003, 262-267)
Interreligiöse, interkulturelle und Eine-Welt-Religionspädagogik
Międzyreligijna, międzykulturowa i globalna („jeden świat”) pedagogika religii  

Kustra, Czeslaw (Bd. 1/II, 2003, 268-275)
„Pedagogika wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie”. IV Ogólnopolski Zjazdu Pedagogiczny, Olsztyn 20-22 września 2001 roku
„Die Pädagogik angesichts der neuen Gemeinschaften und der Unterschiede im sich vereinigenden Europa“. 4. Gesamtpolnischer Pädagogischer Kongress in Olsztyn, 20.-22. September 2001  

Lesch, Karl Josef  (Bd. 1/IV, 2005, 277-284)
Wer wird unseren Enkelkindern von Gott erzählen? Religionslehrertag zur Tradierungskrise des Glaubens an der Hochschule Vechta
Kto opowie naszym wnukom o Bogu? Zjazd nauczycieli religii w Wyższej Szkole Vechta nt. kryzysu przekazu wiary   

Maltrovsky, Eva  (Bd. 2/III, 2004, 327-333)
Grenzüberschreitendes Lernen. Die Aufgabe von Schule und Religion(en) in der EU angesichts der Globalisierung
Transgraniczne uczenie się. Zadanie szkoły i religii (jednej i wielu) w UE w obliczu globalizacji  

Nowak, Władysław (Bd. 2/IV, 2005, 211-217)
VI Dni Interdyscyplinarne Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne (14-15 pażdziernika 2005)
VI. Interdisziplinäre Tage an der Theologischen Fakultät der Ermländisch-Marurischen Universität (UWM) in Olsztyn: Die Sekten als soziale und religiöse Herausforderung (14.-15. Oktober 2005) 

Pressemitteilungen der Deutschen Bischofskonferenz (22.11.2015): "Zukunft gestalten aus dem Geist erfahrener Versöhnung" - Deutsche und Polnische Bischofskonferenz würdigen historischen Briefwechsel in Tschenstochau (14-16, 2015-2018, 387-391)
Kształtować przyszłość w duchu przeżytego pojednania – Konferencje Episkopatów Polski i Niemiec świętują w Częstochowie historyczną wymianę listów

Reese, Annegret (Bd. 2/II, 2003, 219-237)
Jeder baut am eigenen Turm? „Auf welchem gemeinsamen Boden stehen die Geschlechtertürme im religionspädagogischen San Gimignano? Zur Frage nach der Identität des Faches und der eigenen Forschungsposition. Jahreskongress des Arbeitskreises „Katholische Religionspädagogik und Katechetik“: „Religionspädagogik: Wissenschaftstheorie, Interdisziplinarität, Forschungspolitik“. Eine Nachlese
Czy każdy buduje swoją własną wieżę? „Na jakim wspólnym gruncie stoją wieże rodowe w pedagogiczno-religijnym San Gimignano?” Pytania o tożsamość przedmiotu i własną pozycję badawczą. Kongres grupy roboczej „Katolicka Pedagogika Religii i Katechetyka” pt. „Pedagogika religii: teoria nauki, inter-dyscyplinarność, polityka badawcza”. Pokłosie   

Rogowski, Cyprian / Wagner, Dieter (Bd. 1/I, 2002, 289-294)
„Katecheza dorosłych w teorii i praktyce. Impulsy – wyzwania – perspektywy”. Sympozjum Zakładu Katechetyki i Pedagogiki Religii Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
„Erwachsenenkatechese in Theorie und Praxis. Impulse – Herausforderungen – Perspektiven”. Tagung des Lehrstuhls für Katechetik und Religionspädagogik am Fachbereich Theologie an der Ermländisch-Masurischen Universität in Olsztyn   

Rogowski, Cyprian (Bd. 9, 2010, 459-472)
Aktualne problemy badawcze polskiej i niemiechiej pedagogiki religii
Aktuelle Forschungsschwerpunkte deutsch-polnischer Religionspädagogik   

Sauer, Ralph (Bd. 11/12, 2012/2013, 409-412)
In Memorial of Prof. Dr. Janusz Tarnowski   

Śliż, Beata (Bd. VI, 2007, 225-231)
Olsztyn – Vechta (Niemcy): różnica i wspólnota doświadczeń. Seminarium naukowe (7-11 listopada (2006)
Olsztyn – Vechta (Deutschland): Unterschiedliche und gemeinsame Erfahrungen. Wissenschaftliches Seminar (7.-11. November 2006)   

Spiegel, Egon (Bd. 1/I, 2002, 295)
Elementarisieren in der universitären Lehrerausbildung
Elementaryzowanie w uniwersyteckim kształceniu nauczycieli  

Thyen, Alexandra (Bd. 1/I, 2002, 295)
Deutsch-Polnisches Seminar Allenstein/Olsztyn. Thema: Friedenserziehung in Europa
Polsko-niemieckie seminarium w Olsztynie na temat wychowania do pokoju w Europie   

Untergaßmair, Franz Georg (Bd. 1/II, 2003, 276-278)
Projekt „Elementarisierung”. Zwischen Theorie und Praxis – Chancen und Grenzen der Elementarisierung im Lehramtsstudium „Katholische Theologie”
Projekt „elementaryzacja“. Między teorią a praktyką – szanse i granice elementaryzacji w ramach studiów nauczycielskich teologii katolickiej   

Wagner, Dieter (Bd. 1/III, 2004, 267-269)
„Ein gesprächssüchtiges Buch“. Kurzbericht über den Tag der Katechese der Diözese Fulda 2003
„Księga pragnąca rozmowy“. Krótkie sprawozdanie na temat Dnia Katechetycznego w diecezji Fulda w 2003 r.   

Witaszek, Gabriel (Bd. VIII, 2009, 361-365)
„Miłość charytatywna i sprawiedliwość dla dobra wspólnego”. Kronika XXII Kongresu Narodowego Włoskiego Stowarzyszenia Teologicznego Sekcji Teologii Moralnej, Pescara, 8-11 września 2008
„Caritative Liebe und Gerechtigkeit für das Gemeinwohl”. Chronik des 22. Nationalkongresses der Italienischen Theologischen Vereinigung, Sektion Moraltheologie, Pescara, 8.-11. September 2008   

Zwergel, Herbert A.  (Bd. V, 2006, 247-268)
Das 14. Deutsch-italienische Treffen “Kulturelles Gedächtnis in den Religionen im Horizont eines vereinten Europas“ (Berlin, 18.-22. September 2005)
14. niemiecko-włonska konferencja “Pamięc kulturowa w religiach zjednoczonej Europy” (Berlin, 18-22 września 2005)