Professors

 

Hans-Ferdinand Angel
Profesor katechetyki ipedagogiki religii na Uniwersytecie w Grazu (Austria)
Professor für Katechetik und Religionspädagogik an der Universität in Graz (Österreich)

Jerzy Bagrowicz
Profesor katechetyki i pedagogiki religii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, (Polska)
Professor für Katechetik und Religionspädagogik an der Nikolaus Kopernikus Universität, Toruń (Polen)

Gottfried Bitter
Profesor pedagogiki religii i homiletyki na Fakultecie Teologicznym Uniwersytetu w Bonn, (Niemcy)
Professor für Religionspädagogik und Homiletik an der Theologischen Fakultät der Universität in Bonn (Deutschland)

Martina Blasberg-Kuhnke
Profesor teologii praktycznej na Uniwersytecie w Osnabrücku (Niemcy)
Professorin für Praktische Theologie an der Universität Osnabrück (Deutschland)

Anton Bucher
Profesor pedagogiki religii na Uniwersytecie w Salzburgu (Austria)
Professor für Religionspädagogik an der Universität in Salzburg (Österreich)

Zbigniew Endler
Profesor ekologii stosowanej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Polska)
Professor für Angewandte Ökologie an der Universität in Olsztyn (Polen)

Francisco Evaristo Marcos
Profesor teologii na Fakultecie Teologicznym w Fortaleza (Brazylia)
Professor der Theologie an der Faculdade Católica de Fortaleza (Brasilien)

Rudolf Englert
Profesor pedagogiki religii na Uniwersytecie w Essen (Niemcy)
Professor für Religionspädagogik an der Universität in Essen (Deutschland)

Bernhard Grümme
Profesor teologii katolickiej / pedagogiki religii wInstytucie Filozofi i iTeologii Wyższej Szkoły, Pedagogicznej w Ludwigsburgu (Niemcy)Professor für Katholische Theologie/Religionspädagogik im Institut für Philosophie und Theologie an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg (Deutschland)

Monika Jakobs
Profesor pedagogiki religii i katechetyki na Uniwersytecie w Luzern (Szwajcaria)
Professorin für Religionspädagogik und Katechetik an der Universität in Luzern (Schweiz)

Alberto de Mingo Kaminouchi
Profesor biblistyki na Uniwersytecie w Madrycie (Hiszpania)
Professor für Biblistik an der Universität in Madrid (Spanien)

Stephanie Klein
Profesor teologii pastoralnej na Uniwersytecie wLucernie (Szwajcaria)
Professorin für Pastoraltheologie an der Universität in Luzern (Schweiz)

Ilse Kögler
Profesor katechetyki ipedagogiki religii na Katolickim Uniwersytecie w Linz (Austria)
Professorin für Katechetik und Religionspädagogik an der Katholisch Theologischen Privatuniversität in Linz (Österreich)

Daniel Krochmalnik
Professor judaistycznej pedagogiki religii idydaktyki wWyższej Szkole Judaistycznej w Heidelbergu. Docent judaistycznej fi lozofi i na Seminarium Filozofi cznym, Ruprecht-Karls-Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy)
Professor für Jüdische Religionspädagogik und -didaktik an der Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg. Privatdozent für Jüdische Philosophie am Philosophischen Seminar der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Deutschland)

Zbigniew Kwieciński
Profesor pedagogiki imiędzynarodowych studiów edukacyjnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
Professor für Allgemeine Pädagogik und internationale Studien der Bildung an der Nikolaus Kopernikus Universität in Toruń (Polen)

Stephan Leimgruber
Profesor pedagogiki religii na Uniwersytecie w Monachium (Niemcy)
Professor für Religionspӓdagogik an der Universität in München (Deutschland)

Cheng Liu
Profesor historii świata i problematyki pokoju na Uniwersytecie Nanjing (Chiny)
Professor für Weltgeschichte und Friedensforscher an der Universitӓt Nanjing (China)

Zbigniew Marek
Profesor katechetyki fundamentalnej w Instytucie Nauk o Wychowaniu Akademii „Ignatianum“ W Krakowie (Polska)
Professor für Fundamentalkatechetik im Institut für Erziehungswissenschaft an der Akademie „Ignatianum“ in Kraków (Polen)

Mirosław Patalon
Profesor pedagogiki ekumenizmu na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego wGdańsku (Polska)
Professor für Pädagogik der Ökumene am Fachbereich für Sozialwissenschaften an der Universität in Gdańsk (Polen)

Basilio Petra
Profesor teologii moralnej na Uniwersytecie we Florencji i Akademii św. Alfonsa w Rzymie (Italia)
Professor für Moraltheologie an der Universität in Florenz und an der Akademia Alfonsiana in Rom (Italien)

Manfred L. Pirner
Profesor ewangelickiej pedagogiki religii i dydaktyki nauczania religii na Friedrich-Alexander-Uniwersytecie Erlangen-Nürnberg (Niemcy)
Professor für Religionspädagogik und Didaktik des ev. Religionsunterrichts an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Deutschland)

Monika Scheidler
Profesor pedagogiki religii na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (Niemcy)
Professorin für Religionspädagogik an der Technischen Universität in Dresden (Deutschland)

Bülent Ucar
Islamista, profesor pedagogiki religii i dydaktyki na Uniwersytecie w Osnabrücku (Niemcy)
Islamwissenschaftler, Professor für Religionspädagogik und Didaktik an der Universität Osnabrück (Deutschland)

Dieter Wagner
Profesor pedagogiki religii na Fakultecie Teologicznym w Fuldzie (Niemcy)
Professor der Religionspädagogik an der Theologischen Fakultät in Fulda (Deutschland)

Ireneusz Werbiński
Profesor teologii duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
Professor für die Theologie der Spiritualität an der Theologischen Fakultät der Nikolaus Kopernikus Universität in Toruń (Polen)

Gabriel Witaszek
Profesor biblistyki w Akademii św. Alfonsa w Rzymie (Italia)
Professor für Biblistik an der Akademia Alfonsiana in Rom (Italien)

Irena Wrońska
Profesor na Wydziale Rozwoju Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Polska)
Professorin am Fachbereich für die Förderung der Pflege- und Gesundheitswissenschaften an der Medizinischen Universität in Lublin (Polen)